Normativa de funció pública, acords i
pactes sindicals
.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 

 

   
 
 

 EDU/1665/2007, d’1 de juny, per la qual es dicten instruccions relatives a la gestió i a la contractació del professorat de religió per exercir en centres docents públics dependents del Departament d’Educació per al curs 2007-08, i a l’assignació de destinacions al professorat de religió durant el mateix curs escolar.
Català   -   Castellano


VI Conveni col-lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya per al període 2004-2008.
Català actualizado    -  Castellano actualizado
VI Convenio colectivo del personal laboral de la Generalitat de Cataluña para el periodo 2004-2008.


DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
ACUERDO
GOV/233/2006
, de 27 de diciembre, en relación con las condiciones laborales del profesorado de secundaria acordadas en la Mesa Sectorial de negociación del personal docente no universitario de la Generalidad de Cataluña.


SENTÈNCIA NÚM. 23/2004. Dret del personal laboral temporal al servi de la GENERALITAT DE CATALUNYA a ser retribuït pel concepte d'antiguitat en les mateixes condicions que el personal laboral fix en funció dels triennis que compleixi en cada moment.


LLEI 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.
Català   -   Castellano
LEY 8/2006, de 5 de julio, de medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral del personal al servicio de las administraciones públicas de Cataluña.
 


REGISTRE DELS ACORDS DE LA COMISSIÓ D’INTERPRETACIÓ, VIGILÀNCIA I ESTUDI (CIVE) DEL VI CONVENI COL·LECTIU ÚNIC D’ÀMBIT DE CATALUNYA DEL PERSONAL LABORAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (Actualitzat 26.7.2006).
Català


LEY ORGÁNICA 6/2006, de 19 de julio, de
reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Castellano